LICENČNÁ ZMLUVA (EULA)

Toto je právna zmluva medzi vami, ďalej ako „koncový užívateľ“ a spoločnosťou UtilStudio. Používaním tohto softvéru (ďalej ako "SOFTVÉR") napísaného spoločnosťou UtilStudio súhlasíte s týmito podmienkami.

1. UDELENIE LICENCIE. UtilStudio vám týmto udeľuje právo používať softvér na jednom počítači. SOFTVÉR je považovaný za používaný na počítači, akonáhle je zavedený do dočasnej pamäte alebo inštalovaný do trvalej pamäte.

2. MAJETKOVÉ PRÁVA. SOFTVÉR je vlastnený výhradne spoločnosťou UtilStudio a táto licencia neprevádza žiadne vlastnícke práva k SOFTVÉRU na vás.

3. ZAKÁZANÝ SPOSOB POUŽITIA. Nesmiete SOFTVÉR prekladať, používať techniky spätného prekladu, disassemblovať, dekompilovať alebo použíť iné techniky spätnej analýzy.

4. BEZ ZÁRUKY. TENTO SOFTVÉR JE LICENCOVANÝ "TAK AKO JE" A BEZ ZÁRUKY AKÉHOKOĽVEK DRUHU, ÚSTNEJ, PÍSOMNEJ, EXPRESNEJ, IMPLIKOVANEJ ALEBO ZÁKONNEJ, VRÁTANE A BEZ ZÁRUKY PREDAJNOSTI A VHODNOSTI PRE URČITÝ ÚČEL. SPLOČNOSŤ UtilStudio NEZARUČUJE, ŽE TENTO SOFTWARE NEPORUŠÍ ŽIADNE PRÁVA TRETÍCH STRÁN.

5. OBMEDZENIE ZODPOVEDNOSTI. Spoločnosť UtilStudio udeľuje koncovému užívateľovi licenciu na používanie softvéru v zmysle tejto zmluvy a koncový užívateľ akceptuje použitie predmetu tejto zmluvy "TAK, AKO JE" a "SO VŠETKÝMI CHYBAMI". Navyše koncový užívateľ chápe a súhlasí s tým, že SPOLOČNOSŤ UtilStudio ANI ŽIADNY Z JEJ DODÁVATEĽOV V ŽIADNOM PRÍPADE NENESIE ZODPOVEDNOSŤ ZA ZVLÁŠTNE ALEBO NÁSLEDNÉ ŠKODY, ktoré by mohli vzniknúť v dôsledku alebo v súvislosti s výkonom alebo neplnením tejto zmluvy alebo tohto SOFTVÉRU v zmysle zákona a to aj v prípade, že spoločnosť UtilStudio bola upozornená na možnosť vzniku takýchto škôd, VRÁTANE, ALE BEZ OBMEDZENIA NA, UŠLÝ ZISK v dôsledku chyby, nepresnosti, opomenutia, neúplnosti alebo nedostatočnosti SOFTVÉRU alebo materiálu, ani na užitočnosti softvéru pre koncového užívateľa. V žiadnom prípade maximálna výška zodpovednosti spoločnosti UtilStudio vzťahujúca sa ku konkrétnemu SOFTVÉRU nesmie prekročiť cenu licenčného poplatku zaplateného koncovým užívateľom firme UtilStudio, aj to iba v prípade ak bol skutočne zaplatený. Spoločnosť UtilStudio nenesie zodpovednosť za žiadne škody vyplývajúce z alebo súvisiace s používaním alebo neschopnosťou používať softvér, vrátane a bez obmedzenia na priame, nepriame, zvláštne, náhodné alebo následné škody.

6. SÚKROMIE. Ochrana osobných údajov na stránke https://www.utilstudio.com/sk/privacy-policy/ upravuje použitie osobných údajov, ktoré ste nám poskytli. Použitím služby alebo softvéru súhlasíte s uvedenými podmienkami ochrany osobných údajov.

Copyright © 2011-2017 UtilStudio, s.r.o. All rights reserved
 

Podpora: support (@) utilstudio . com,    Telefón: +421 948 243339