Podmienky a spôsob použitia (TOS)

1. Podmienky

Prístupom na túto webovú stránku alebo použitím softvéru, súhlasíte byť viazaný týmito podmienkami a spôsobom ich použitia, všetkými platnými zákonmi a predpismi, a súhlasíte s tým, že ste zodpovední za dodržiavanie všetkých platných miestnych zákonov. Ak nesúhlasíte s niektorou z týchto podmienok, máte zakázané používať alebo pristupovať na túto stránku. Materiály obsiahnuté v tejto webovej stránke sú chránené príslušnými autorskými zákonmi alebo ochrannými známkami.

2. Použitie licencie

 1. Povolenie sa udeľuje dočasne stiahnuť jednu kópiu materiálov (informácie alebo softvéru) z internetových stránok UtilStudio. Jedná sa o udelenie licencie, nie prevod vlastníckeho práva, a na základe tejto licencie nesmiete:
  1. modifikovať alebo kopírovať materiály;
  2. použiť materiály pre komerčné účely, alebo pre akúkoľvek verejnú prezentáciu (komerčnú alebo nekomerčnú);
  3. je zakázané dekompilovať alebo spätne analyzovať akýkoľvek softvér obsiahnutý na webových stránkach UtilStudio;
  4. odstrániť akúkoľvek ochrannú známku či iné vlastnícke notácie z materiálov, alebo
  5. previesť materiály na inú osobu alebo "zrkadlových" materiálov na akomkoľvek inom serveri.
 2. Táto licencia sa automaticky ukončená, ak porušíte ktorúkoľvek z týchto podmienok, a môže byť kedykoľvek spoločnosťou UtilStudio vypovedaná.

3. Zrieknutie sa zodpovednosti

 1. Materiály na webových stránkach je UtilStudio sú poskytované "tak ako sú". UtilStudio neposkytuje žiadne záruky, vyjadrené ani predpokladané, zrieka sa a popiera všetky ostatné záruky, vrátane, bez obmedzenia, predpokladaných záruk alebo podmienok obchodovateľnosti, vhodnosti pre konkrétny účel, alebo porušenia práv duševného vlastníctva alebo iného porušenia práv. Ďalej UtilStudio nezaručuje ani žiadne záruky týkajúce sa presnosti, spoľahlivosti výsledkov alebo vhodnosti použitia materiálov zverejnených na jeho internetovej stránke alebo inak týkajúce sa týchto materiálov alebo z iných stránok odkazovaných na túto stránku.

4. Obmedzenia

V žiadnom prípade UtilStudio alebo jeho dodávatelia nezodpovedajú za žiadne škody (vrátane, ale bez obmedzenia, škody zo straty dát alebo straty zisku, alebo kvôli prerušeniu prevádzky,) vyplývajúce z použitia alebo nemožnosti použitia materiálov na internetovej stránke UtilStudio, aj v prípade, že UtilStudio alebo spoločnosťou UtilStudio poverený zástupca boli informovaní ústne alebo písomne ​​na možnosť vzniku takýchto škôd.

5. Revízia

Materiály zobrazené na webových stránkach spoločnosti UtilStudio môžu obsahovať technické, typografické alebo fotografické chyby. UtilStudio nezaručuje, že všetky materiály na svojich webových stránkach sú presné, úplné alebo aktuálne. UtilStudio môže vykonávať zmeny v materiáloch obsiahnutých na svojich internetových stránok kedykoľvek bez predchádzajúceho upozornenia. Spoločnosť UtilStudio sa však v žiadnom prípade nezaväzuje aktualizovať materiály.

6. Odkazy

UtilStudio nekontrolovala všetky stránky odkazujúce na svojej internetovej stránke, a nie je zodpovedný za obsah žiadnej z takýchto stránok. Zahrnutie akéhokoľvek odkazu neznamená, že odkaz je platný. Použitie akéhokoľvek prepojenia webovej stránky je na na vlastné riziko užívateľa.

7. Zmena podmienok používania stránok

UtilStudio môže revidovať tieto Podmienky používania svojich webových stránok kedykoľvek bez predchádzajúceho upozornenia. Používaním tejto webovej stránky súhlasíte byť viazaný aktuálnou verziou týchto Podmienok používania.

8. Uplatňovanie práva

Akékoľvek nároky týkajúce sa webových stránok spoločnosti UtilStudio sa riadia právnym poriadkom Slovenskej republiky, bez ohľadu na kolíznosť jeho ustanovení.

Všeobecné podmienky a spôsoby platné pre Použitie webu.

Zásady ochrany osobných údajov

Vaše súkromie je pre nás veľmi dôležité. Vyvinuli sme tieto pravidlá, aby bolo pre vás pochopiteľné, ako zhromažďujeme, používame, komunikujeme a oznamujeme používanie vašich osobných údajov. Nasledujúci text popisuje naše zásady ochrany osobných údajov.

Copyright © 2011-2017 UtilStudio, s.r.o. All rights reserved
 

Podpora: support (@) utilstudio . com,    Telefón: +421 948 243339